Sunday, June 27, 2010

PENUBUHAN KELAS PEMULIHAN KHAS

PROSEDUR PENUBUHAN KELAS PEMULIHAN

Disyorkan 3 alternatif seperti berikut :

i. Sekolah-sekolah yang mempunyai 2 kelas atau lebih bagi sesuatu darjah , murid-murid untuk kelas pemulihan bolehlah diambil dari kelas-kelas tersebut sekiranya bilangan murid pemulihan dalam sesuatu kelas itu hanya 3 atau 4 orang sahaja.
Walau bagaimanapun jumlah murid dalam satu sesi pemulihan hendaklah tidak melebihi 15 orang.

ii. Sekolah-sekolah yang mempunyai satu kelas bagi satu darjah, murid-murid untuk kelas pemulihan bolehlah diambil dari darjah-darjah lain tetapi jumlahnya hendaklah tidak melebihi 15 orang.

iii. Sekiranya murid-murid yang diambil untuk mengikuti kelas pemulihan datangnya dari satu kelas sahaja, maka bilangannya hendaklah tidak melebihi 6 orang. Pemilihan mana-mana satu alternatif hendaklah tertakluk kepada perundingan di antara Guru Kelas Khas Pemulihan dengan guru besar dan guru-guru asas.

BILIK / KELAS

i. Lokasi bilik / kelas untuk dijadikan Kelas Khas Pemulihan adalah sangat bergantung kepada keadaan kemudahan yang sedia ada serta kemampuan di sesebuah sekolah. Tetapi dengan menyedari ciri-ciri kanak-kanak pemulihan, kelas-kelas lain kantin, atau padang-padang permainan boleh digunakan supaya aktiviti yang berlaku di tempat – tempat tersebut tidak akan mengganggu sesi pengajaranpemulihan.

ii. Kesesuaian seperti juga kelas-kelas biasa yang lain perlu diambil kira dari segi keselesaan ruang dengan bilangan murid, cahaya serta edaran udara yangmencukupi, kerusi dan meja serta saiz dan susunan fizikalnya yang selaras denganukuran dan bilangan murid-murid yang terlibat.

iii. Penyusunan perabot, papan tulis, papan pameran dan tempat – tempat penyimpanan perlu diubah suai sebagai dorongan kearah pengajaran yang menyeronokkan dan yang berkesan, sesuai dengan matlamat menuju ke pengkhususan 2M di sekolah rendah. Prinsip – prinsip yang terjalin dan dipraktikkan dalam penyusunan kelas seperti ini ialah suasana fizikalnya, sosial, emosi dan rasa hati yang selesa dan gembira untuk murid-murid : bidang dinamik kumpulan yang menyokong pembelajaran atau tugasan yang diberikan : dan
penyusunan perabot yang membantu rutin pengurusan.

PENTADBIRAN KELAS

Bagi mentadbirkan sesebuah kelas Pendidikan Pemulihan Khas, Guru Pemulihan Khas hendaklah menyediakan beberapa keperluan lain yang semestinya ada dalam kelas pemulihan.

i. Jadual waktu kelas / persendirian

ii. Carta alir Program Pendidikan Pemulihan Khas.

iii. Disediakan ruang – ruang pembelajaran mengikut kesesuaian dan keluasan
bilik .Di antara ruang pembelajaran yang dicadangkan ialah ruang disiplin.


PENGELOLAAN SISTEM FAIL KELAS PEMULIHAN KHAS

i. Fail Induk
Kandungan:
- Surat – surat Perhubungan Luar / Dalaman
- Carta Organisasi Kurikulum & Panitia
- Jawatankuasa Panitia
- Pekeliling – pekeliling Ikhtisas ( contoh : PP Ikh . Bil 4 /96 )


ii. Fail Sukatan Pelajaran
Kandungan:
- Sukatan Pelajaran Kelas Pemulihan Khas
- Huraian Sukatan Pelajaran Pemulihan Khas
- Rancangan Pelajaran Tahunan
- Senarai Bahan Bantu Mengajar & Kedudukannya


iii. Fail Mesyuarat
Kandungan:
- Surat – surat panggilan mesyuarat peringkat sekolah
- Buku Minit mesyuarat panitia ( sekurang – kurangnya 3 X setahun )


iv. Fail Peribadi Murid
kandungan:
• Borang pencalonan
• Borang pengumpulan maklumat
• Borang kaji selidik/ borang latarbelakang murid.
• Rekod kesihatan murid


v. Fail BM (individu)
Kandungan:
• Ipp2m / saringan
• Ujian diagnostik
• Rekod pengamatan
• Rekod pencapaian murid
• Borang skor individu


vi. Fail M3 (individu)
Kandungan:
• Ipp2m / saringan
• Ujian diagnostik
• Rekod pengamatan
• Rekod pencapaian murid
• Borang skor individu


vii. Fail Kerja Susulan
Kandungan:
• Direkod bagi murid-murid yang telah menguasai
• Lawatan
• Inventori
• Bbm/amb (buku-buku, carta, kad dan lain-lain)


iix.Fail Program Kecemerlangan
Kandungan:
• Program peningkatan atau rutin
• Lapran-lapran program


ix. Fail Analisis IPP2M
kandungan:
• analisis ipp2m


x. Fail Penyeliaan/ Pencerapan
Kandungan:
- Penyeliaan /Pemantauan Guru Besar
- Guru Penolong kanan


xi.Fail Penilaian Hasil Kerja Murid
Mengandungi:
- Jadual peperiksaan/Ujian dan Instrumen Penilaian/soalan


xii.Fail Aktiviti Kokurikulum
Kandungan:
- Surat Mesyuarat
- Senarai Aktiviti Tahunan yang dirancang
- Laporan Aktiviti yang telah dijalankan


xiii.Fail Bank Soalan
Mengandungi semua set ujian yang digunakan.


xiv. Fail Maklumat Guru Pemulihan
Mengandungi Jadual guru Pemulihan dan maklumat guru Pemulihan

1 comment:

  1. saya seorang pelajar di IPG Kampus rajang, dalam opsyen pemulihan, saya sangat berminat untuk mengetahui prosedur penubuhan kelas pemulihan

    ReplyDelete