Sunday, June 27, 2010

PERANAN GURU PEMULIHAN KHAS

PERANAN GURU PEMULIHAN

i. Sebagai Penilai ( An Assessment Role )

- Menyedia dan menjalankan ujian saringan untuk mengenal pasti murid-murid
yang memerlukan pemulihan khas.

- Menjalankan Ujian Diagnostik untuk mengenal pasti masalah pembelajaran
yang khusus yang dihadapi oleh murid-murid.

- Menjalankan penilaian berterusan dan merekodkannya dengan rapi dan
tersusun.

- Cara melaksana penilaian : Formal/Tak formal

ii. Preskriptif ( Presciptive Role )

- Merancang dan menyelia serta melaksanakan program individu bagi kanak-
kanak yang mempunyai masalah pembelajaran yang tertentu.

- Mengadakan bengkel atau demonstrasi pengajaran pemulihan di mana
keadaan memerlukan.


iii. Peranan Pengajaran (A Teaching Therapeutik)

- Mengajar dan membantu murid-murid yang lambat dan menghadapi masalah
kemahiran asas 3M.

- Mengajar bersama-sama dengan guru mata pelajaran sebagai “ team
teaching ” / “ guru pendamping ” sekiranya perlu.


iv. Peranan Khidmat Bantu ( A Supportive Role )

- Membantu guru-guru merancang dan penambahbaikkan aktiviti-aktiviti dan
bahan-bahan pengajaran dan pembelajaran.

- Membimbing guru-guru melaksanakan teknik dan kaedah mengajar murid-murid yang
menghadapi masalah 3M.

v. Peranan Perhubungan ( A Liaison Role )

- Berbincang dengan ibu bapa atau penjaga murid untuk mendapatkan maklumat murid.

- Memberi cadangan kepada ibu bapa untuk membantu pembelajaran anak-anak mereka.


- Tujuan mengadakan penilaian mesti jelas

- Bersikap jujur semasa menilai

- Menilai semua dokumen awal – KIA2M sebelum pengesahan penempatan

- Ujian Pencapaian setiap 3 bulan – mengesahkan tahap penguasaan kemahiran


BIDANG TUGAS GURU PENDIDIKAN PEMULIHAN KHAS

- Menjalankan kerja-kerja pemulihan khusus untuk murid-murid lemah yang
terpilih dari Tahun 2 hingga Tahun 6. Keutamaan hendaklah diberi kepada
murid-murid Tahun 1 hingga 3.

- Membantu guru-guru asas dalam hal:

- Mengenalpasti murid-murid lemah yang memerlukan pengajaran pemulihan
sama ada di kelas biasa atau kelas khas.

- Merancang dan menyediakan aktiviti-aktiviti serta bahan-bahan pemulihan.

- Mengatur jadual waktu untuk pengajaran pemulihan khas.

- Mengajar sebagai guru pembimbing untuk membantu guru mata pelajaran asas
sekiranya keadaan memerlukan.

- Berjumpa dan berbincang dengan guru , ibubapa, doktor, pegawai
kebajikan dan pihak-pihak lain yang boleh membantu untuk mendapatkan
maklumat lanjut tentang tingkah laku, kesihatan dan keterangan lain mengenai
latar belakang murid.

- Melaksanakan penilaian dan merekodkannya secara berterusan untuk
mengetahui prestasi murid-murid yang mengikuti kelas pemulihan. Isi-isi rekod
hendaklah mengandungi:

-Laporan prestasi murid.
-Latar belakang murid.
-Laporan kesihatan murid.
-Hasil-hasil temubual dan rujukan

- Menyediakan fail diri bagi setiap murid pemulihan.
Fail diri murid mengandungi:

- Borang Pencalonan.
- Borang Latar belakang Murid Pemulihan.
- Borang Pengumpulan Maklumat.
- Ujian Saringan dan Diagnostik
- Lembaran Kerja
- Hasil Penilaian yang telah dijalankan.
- Catatan-catatan lain yang berkaitan dengan murid.

- Membentuk jawatankuasa Program Pemulihan Khas serta menjadi ahli
Jawatankuasa Kurikulum Sekolah.

- Mengadakan bengkel di peringkat sekolah atau daerah di mana keadaan
memerlukan.

- Tugas-tugas yang berkaitan dengan kebajkan murid-murid pemulihan
di sekolah.

Tugas-tugas lain:

- Membuat runding cara dengan ibu bapa / penjaga murid.
- Membuat penyediaan bahan - bahan pengajaran.
- Mengemaskinikan rekod – rekod.
- Bimbingan dan Kaunseling kepada murid.
- Runding cara dengan guru kelas / mata pelajaran tentang perkembangan murid kelas biasa.
- Runding cara dengan Guru Besar untuk meningkatkan mutu pencapaian murid.
- Mengemaskinikan sudut – sudut pameran pembelajaran.
- Sentiasa memikirkan bagaimana untuk mempertingkatkan mutu pengajaran dan pembelajaran di kelas pemulihan.

No comments:

Post a Comment