Saturday, August 14, 2010

Domain

DOMAIN AFEKTIF KALTHWOHL 1964

Diasaskan oleh, David R. Krathwohl

•Merupakan bidang berhubung dengan perasaan, emosi dan sikap.

•Guru harus berkebolehan menggunakan unsur afektif untuk mewujudkan satu suasana pembelajaran yang baik.

•Pembelajaran dapat dijalankan dengan berkesan dengan adanya murid yang dapat membentuk sikap positif.

•Terdapat 5 peringkat bagi domain ini :
1. Penerimaan
2. Bertindak balas
3. Menilai
4. Organisasi
5. Perwatakan


1.Penerimaan

•Keinginan dan kesanggupan menerima
(kesanggupan memberi perhatian, mendengar ucapan, pendapat orang lain, menghormati kebudayaan yang berlainan)

•Kesedaran
(faktor estitik, ekabentuk, kecantikan sesuatu benda, pelbagai pendapat dalam sesuatu perkara)

•Perhatian terkawal
(kebolehan memberi perhatian kepada sesuatu ransangan – cth : mendengar dan menghayati sajak)

•Objektif am :
1.Mendengar dengan berhati-hati.
2.Menunjukkan kesedaran dalam kepentingan pembelajaran.
3.Menunjukkan sensitiviti dalam masalah sosial.
4.Menerima perbezaan keturunan dan kebudayaan.
5.Mengambil bahagian dalam aktiviti.

•Hasil pelajaran spesifik :
1.Menyoal
2.Memilih
3.Menghuraikan
4.Mengikut
5.Menamakan
6.Menggunakan


2.Bertindak balas

•Kesanggupan bertindak balas terhadap ransangan.

•Mengambil bahagian secara aktif dalam aktiviti.

•Murid mengambil perhatian dan bertindak balas.

•Terdapat 3 kategori :
a.Persetujuaan membalas
(Bersetuju dengan peraturan / arahan yang diberi.)

b. Kesediaan membalas
(Bertindak balas dengan persetujuan yang dibuat.)

c. Kepuasan
(Mencapai objektif )

•Objektif :
a.Am
•Melengkapkan kerja
•Mengambil bahagian dalam perbincangan kecil
•Seronok membantu rakan
•Melakukan tugas secara sukarela.

b. Spesifik
•Dapat menulis isi pelajaran
•Menjawab soalan
•Dapat melafazkan sesuatu (main peranan)

3. Menilai

•Pada peringkat ini perlakuan adalah didasarkan atas konsep dan prinsip yang telah dinuranikan sehingga menjadi kepercayaan.

•Perlakuan cenderung menjadi konsisten walaupun dalam keadaan yang berbeza jika kepercayaan itu boleh dipratikkan.

•Kebolehan membuat penilaian dan memberi penghargaan terhadap sesuatu benda atau tingkah laku.

•Penilaian berdasarkan penghayatan nilai spesifik (melalui pemerhatian)

•Kategori
a.Penerimaan
- Menerima dan melakukan arahan aktiviti.
b.Pilihan
- Usaha untuk memperoleh sesuatu nilai yang dipilih.
c.Penglibatan
- Aktif dalam aktiviti dan mematuhi peraturan.


4.Organisasi

•Membawa maksud membentuk sesuatu sistem nilai.

•Apabila lebih daripada satu nilai dinuranikan maka membolehkan beberapa nilai digunakan.

•Pelajar terpaksa membina beberapa hubungan dan keutamaan di antara nilai-nilainya.

•Kategori
a.Penenggapan
-Mampu mencipta konsep anstrak.
b.Organisasi
- Menyatukan / aplikasi nilai-nilai berkaitan dan membentuk satu sistem.

5. Perwatakan

•Perubahan tingkah laku positif.

•Kategori
a.Set up – mengekalkan nilai-nilai
b.Perwatakan – disiplin diri.

RINGKASAN....

DOMAIN KRATHWOHL

Penerimaan
Penerimaan merupakan satu bentuk kesediaan atau penerima sesuatu yang ingin disampaikan. Individu tidak akan menolak rangsangan. Tindakan adalah terhad.

Gerakbalas
Seseorang akan bertindakbalas kepada rangsangan yang diterima disebabkan dia mempunyai motif tersendiri untuk berbuat demikian. Motif ini adalah motif ingin tahu. Tindakbalas ini akan melahirkan rasa kepuasan dalam diri individu berkenaan. Gerakbalas pada mulanya atas arahan terpaksa dan akhirnya akan menjadi kepuasan.

Penilaian
Sesorang itu memahami nilai sesuatu perbuatan yang dilakukannya kepada masyarakat. Nilai atau motif ini boleh dianggap motif luaran atau menjadi landasan kepada setiap individu.

Jenis penilaian
1. Penerimaansemua nilai yang menjadi landasan kepada penerimaan.
2. Pemilihan nilai tertentu dari nilai-nilai yang didedahkan kepada landasan pendiriannya.
3. Komitmen memegang teguh kepada sesuatu kepercayaan (satu set nilai) yang menjadi landasan pendirian dan menerima cabaran.

Organisasi
Seseorang itu boleh menyusun semula sesuatu nilai kepada suatu set susunan yang sistematik. Pengkonsepsualisasikan nilai-nilai dan membentuk pertalian diantaranya dan menyusun nilai-nilai konsep itu.

Perwatakan
Seseorang itu mematuhi sesuatu sistem nilai dan sanggup mengamalkannya sebagai satu cara hidup.

No comments:

Post a Comment